Αλλαγή Καταστατικού ΕΕΧΕΑ

Αξιότιμοι συνάδελφοι, αγαπητά μέλη της ΕΕΧΕΑ,

Το Δ.Σ. της ΕΕΧΕΑ, κατόπιν αποφάσεως της τελευταίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, προχώρησε κατά την πρώτη του συνεδρίαση (28/1/2020) στον ορισμό Επιτροπής Αλλαγής του παρόντος Καταστατικού της Εταιρείας.
Η εν λόγω Επιτροπή προχώρησε στην αναθεώρηση του καταστατικού την οποία παρουσίασε ενώπιον του Δ.Σ. και έλαβε την έγκριση αυτού προς ψήφιση.
Με βάση τα ανωτέρω το Δ.Σ. κοινοποιεί σε όλα τα μέλη του το αναθεωρημένο καταστατικό της ΕΕΧΕΑ μαζί με το υπάρχον και ισχύον και σας καλεί να εκφράσετε πιθανές αντιρρήσεις ή εισηγήσεις επ’ αυτού προτού τεθεί σε ψηφοφορία σε Έκτακτη Γ.Σ, η οποία θα ανακοινωθεί αργότερα.
Παρακαλούνται τα μέλη που επιθυμούν όπως προωθήσουν εγγράφως, στο email της ΕΕΧΕΑ (info@eexea.gr) τις εισηγήσεις τους προκειμένου αυτές να τεθούν υπόψιν της Επιτροπής και του Δ.Σ.

Διατελούμε μετά τιμής

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Λινός

Ο Γενικός Γραμματέας

Χρίστος Χριστοφορίδης

Έπιστολή για αλλαγή καταστατικού

Το υπάρχον καταστατικό


Το νέο καταστατικό (προς έγκριση)